*
Pfarrkirche Bad Vigaun Pfarrkirche Bad Vigaun

Rorate

Organizer

Kath.Pfarramt
Kurt Fastner
Am Dorfplatz 13
5424 Bad Vigaun

Booking

Kath.Pfarramt
Kurt Fastner
Am Dorfplatz 13
5424 Bad Vigaun

Venue

Kath.Pfarramt
Kurt Fastner
Am Dorfplatz 13
5424 Bad Vigaun

Information

Kath.Pfarramt
Kurt Fastner
Am Dorfplatz 13
5424 Bad Vigaun